Témata diplomových, bakalářských a semestrálních prací

Připravili jsme pro Vás seznam témat bakalářských a diplomových prací, které nabízí jednotky ABB ČR v jednotlivých lokalitách. Každé téma je zaštítěno konzultantem z řad našich zkušených odborníků. Osobní konzultace budou probíhat v lokalitě uvedené u každého tématu.
 
V případě zájmu o některé z témat zašlete, prosím, e-mail na monika.svobodova@cz.abb.com. Obratem zpostředkujeme kontakt na příslušného konzultanta. Těšíme se na spolupráci s Vámi a přejeme Vám mnoho úspěchů při studiu.

Kategorie
Lokalita

V rámci zadaných kritérií nabízíme tato témata:

 Popis
Analýza elektromechanických poměrů při zkratu ve vzduchem izolovaném rozváděči vnZkraty patří k poruchám, které nejvíce zatěžují rozvodná zařízení mechanicky a tepelnými účinky. Rozváděče vn jsou typicky konstruovány na velikosti jmenovitého zkratového proudu v řádu desítek kiloampér, přičemž špičková hodnota zkratového proudu může převyšovat 100 kA. Takové proudy již mají v zařízeních kompaktních rozměrů zásadní mechanické účinky, které je třeba pečlivě zohlednit již při návrhu zařízení. Vzhledem k vysokým nákladům na empirické ověřování je výhodné využívat v prvních krocích výpočetní ověření konstrukce.
Analýza pohyblivých součástí vzduchem izolovaného rozváděče vn a návrh inovačního řešeníVzduchem izolované rozváděče vn obsahují kromě spínacího prvku také řadu dalších pohyblivých součástí. Pro splnění předepsaného krytí rozváděče za různých provozních stavů se používají mechanické clony kontaktů, které mají zabránit nebezpečnému dotyku živých částí při obsluze či údržbě. Na tyto části jsou kladeny náročné požadavky a jejich konstrukce musí být dostatečně robustní. Analýza by měla být provedena se zohledněním současných materiálů a výrobních postupů, které mohou optimalizovat či inovovat stávající řešení.
Analýza zemnění IEC, GOST a EMC požadavky, analýza alternatívních způsobů zemnění.Analýza zemnění IEC, GOST a EMC požadavky, analýza alternatívních způsobů zemnění.
Applying business intelligence solutions on enterprise systems.Description: The thesis should address the process of implementation of a BI system, including: prerequisites, architecture, constraints, benefits. The case study refers to a BI tool implemented on a project portfolio management Integrated system. Main targets: process and benefits of implementing a business intelligence solution architecture; challenges and pitfalls; further improvement areas; analysis of a case study implementation.
Automating processing of truck vehicles in Automated Gate System for terminal port yardsMain topics: QR code and NFC usage in automation of repetitive tasks in process automation - recherché, Technology mapping of QR and NFC possibilities on recent mobile platforms, Design of generic process for automation of tasks, Practical design of mobile app supporting QR and NFC automation of tasks, Practical design of server layer supporting QR and NFC automation of tasks. Targets: physical implementation of mobile app using Xamarin supporting QR and NFC automation, proposal and implementation of testing procedures, testing of proof of concept, proposal of deployment mechanism, practical deployment of mobile app in ABB environment.
Automatizace předmontáže ve výrobě rozváděčůNavrhnout vyšší stupeň plně funkčního výrobně-technologické řešení pracoviště předmontáže rozváděčů, s ohledem na jednotlivé navazující operace. přípravu a montáž koster, výrobu přípojnic a hlavních sběrnic a následnou kompletaci na tzv. rámu. Součástí návrhu musí být layout výrobního a mat. toku, mezioperační manipulace a mezioperačního skladování jednotlivých dílců, podskupin a skupin, s cílem eliminovat skladování a manipulaci na paletách a navrhnout nové efektivní řešení a snížit spotřebu ruční práce.
Bezpečná výroba přístrojových transformátorůDiplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti při výrobě přístrojových transformátorů a senzorů. V rámci práce bude provedena identifikace potenciálních rizikových činností (pracovišť) a vyhotoven návrh jak tato rizika eliminovat. Diplomant se v práci zaměří zejména na problematiku: 1. srovnání národní legislativy a ABB instrukcí v oblasti bezpečnosti práce; 2. identifikace bezpečnostních rizik na pracovištích ve výrobě; 3. návrh konstrukčního řešení k odstranění rizika zranění při celém cyklu výroby na zvolených pracovištích; 4.návrh manipulačních přípravků k odstranění rizika při manipulaci s nadlimitními břemeny.
Controlling a příprava rozpočtůSeznámení se s metodami finančního plánování a kontroly rozpočtu, které se využívají v ABB. Popis souvisejících procesů, identifikace slabých míst těchto procesů a návrh optimálního řešení. Analýza činnosti v oddělení kontrolingu a porovnání se společnostmi, které působí ve stejném oboru.
Detekce svaru a jeho broušení přes technologickou a tenzometrickou hlavici pomocí angulárního robotuNavrhnout brousicí pracoviště s roboty a pásovými bruskami s odměřováním síly na robotu a na brusce.
Komunikační protokol IEC61850-9-2 - výhody a nevýhody process busProtokol IEC61850-9-2 (process bus) umožňuje využít výhodu komunikační sběrnice až k primárním zařízením. Zadání: co vše lze v současné době nahradit zařízením s process bus (sensory měření místo měničů atd...), jaké jsou výhody a nevýhody využití process bus? Zohlednit následující: 1. vliv na finanční stránku - využití process bus místo drátových signálů a měření 2. zhodnotit zvýšené nároky na engineering systémů při použití process bus. Jednou z prezentovaných výhod u process bus je finanční úspora pro zákazníka oproti klasickému drátování signálů do ŘS. Diplomová práce by tedy měla přinést porovnání, zda tomu tak opravdu je se zohledněním vyšších nároků na engineering, a odhalit případná úskalí využití této metody.
Konstrukce dvouosého polohovadla s nominální nosností 2000 kg a se servoupínkou 100 kNNavrhnout dvouosé polohovadlo s nominální nosností 2.000 kg a oběžným průměrem přípravku 2.000 mm. Polohovadlo bude doplněno o další lineární servoosu generující statickou sílu 100 kN sloužící k uzavírání přípravku pro svařování výfukových potrubí. Rychlost pohybu servoosy cca 100 mm/s. Součástí práce je návrh nosných konstrukcí polohovadla, převodovek a linearní servoosy s kuličkovým šroubem.
Low Power CT - designové řešení klasické i otvíratelné verzeNávrh konstrukce Low Power CT z pohledu designu.
Low Power CT návrh konstrukce a výpočty - optimalizace ceny a velikostiNávrh konstrukce Low Power CT zahrnující výpočty, praktické konstrukce a měření.
Mechanické vlastnosti svařovaných spojůPředmětem práce je nalezení vhodného typu a rozložení sváru v návaznosti na mechanickou odolnost, deformaci a stabilitu. Porovnání s jinými dostupnými možnostmi spoje. Vytvoření výpočtového programu pro optimalizaci spojů.
Měření kapacity vysokonapěťových přechodů P-NPorovnejte metody měření kapacity vysokonapěťových přechodů P-N. Navrhněte a realizujte měřicí uspořádání, které umožní určit šířku báze polovodičové struktury a specifický odpor Si materiálu podle změřené kapacity při různých úrovních napětí závěrně polarizovaného přechodu.
Metody hodnocení investic v průmyslovém podnikuTeoretická část práce je zaměřena na seznámení se s hlavními metodami ekonomického vyhodnocení investičních projektů (např. doba návratnosti, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento). V praktické části jsou tyto metody aplikovány na reálný investiční projekt s cílem provést finanční vyhodnocení a doporučit či nedoporučit investici k realizaci. V této části se studenti též seznámí s procesem plánování a schvalování investičních záměrů v průmyslovém podniku.
Metrologický systém ve výrobní organizaciTeoretická východiska metrologie (legislativa, normy, ISO 9001, unmz). Analýza metrologického systému ve vybraném výrobním provozu (zmapování stavu, výběr zařízení a parametrů, které mají vliv na jakost výrobku). Na základě analýzy návrhy a doporučení na zlepšení metrologického systému ve vybraném výrobním provozu.
Mobilní přístup do restfull APISeznámení s technologií restfull API (JSON) a možnosti využití těchto dat v mobilních aplikací. Výstupem práce by měla být HTML5 responsivní web stránka pro jednoduchý dashboard využívající JSON data.
Monitorování a vizualizace výkonu jednotlivých pracovišť montáže NN rozváděčůCílem práce je vytvoření návrhů systému umožňujícího monitorování doby trvání montáže na jednotlivých pracovištích. V druhé části pak porovnání s normovanou dobou trvání s výsledným grafickým vyhodnocením.
Nabírání skloviny na kouli pomocí angulárního robotuVypracovat rešerši zaměřenou na nabírání skloviny z pece a používání ve výrobě. Provést průzkum možností využití robotů ve sklárnách v závislosti na výrobních technologiích používaných v tomto průmyslovém segmentu.
Nasazení systému OPTIMAX pro optimalizaci provozu teplárny ALPIQ KladnoTeplárna ALPIQ Kladno je řízena moderními řídicími systémy firmy ABB. Úkolem studenta bude seznámení se s nimi a se SW balíčkem pro optimalizaci spalování uhlí, a rovněž se stávajícími=reálnými technicko-ekonomickými parametry energetického bloku teplárny firmy ALPIQ na Kladně. A následně pak provést výpočet úspor v provozu teplárny při nasazení produktu OPTIMAX a rovněž výpočet návratnosti.
Návrh a konstrukce prototypové stolní navíječky lineárních cívekPraktická konstrukce stolní navíječky cívek pro lineární cívky určené pro přípravu prototypů. Součástí práce by měly být pevnostní výpočty a řešení bezpečnostních prvků.
Návrh a konstrukce prototypové stolní navíječky toroidních cívekPraktická konstrukce stolní navíječky cívek pro toroidní cívky určené pro přípravu prototypů. Součástí práce by měly být pevnostní výpočty a řešení bezpečnostních prvků.
Návrh nastavení ochran REF615 na rozvodnách ŽSTÚkolem diplomanta bude navrhnout nastavení ochran pro několik rozvaděčů v síti SŽDC. Student bude při řešení DP řešit výpočet parametrů chráněné části sítě, návrh vhodných ochranných funkcí, logické vazby mezi ochranami, atd. Student se při vypracování této DP seznámí s IED REF615, senzory a hlavně si prakticky vyzkouší, jak správně navrhnout celý systém chránění.
Návrh nové konstrukce bezpečnostního závěsu se zvýšenou boční odolností při obloukové poruše.Návrh nové konstrukce bezpečnostního závěsu se zvýšenou boční odolností při obloukové poruše.
Návrh nové konstrukce kliky pro rozvaděč vn. Musí vyhovět požadavkům bezpečnosti a umožnit indikaci stavu.Návrh nové konstrukce kliky pro rozvaděč vn. Musí vyhovět požadavkům bezpečnosti a umožnit indikaci stavu.
Návrh nové konstrukce zámku s rotační hlavou na vybavení dveří prostoru NN s možností větší dilatace.Návrh nové konstrukce zámku s rotační hlavou na vybavení dveří prostoru NN s možností větší dilatace.
Návrh ventilační mřížky IP40 pro nízkonapěťové rozváděčeTeoretická část: určení a výpočet průtoku vzduchu stávající ventilační mřížkou IP40 (Vertikální/horizontální uložení); praktická část: návrh efektivního řešení za účelem zvýšení průtoku vzduchu ventilační mřížkou. Navržené řešení je nutné ověřit výpočtem. Návrh vstřikovací formy pro výrobu mřížky.
Návrh vnitřního dělení prostor nízkonapěťového rozváděčeCílem práce je návrh mechanického řešení vnitřního dělení Form 4b vyhovující krytí IP40 mezi jednotlivými prostory rozváděčového pole se vzduchovým jističem SACE Emax2, resp. řešení, které bude v souladu s normou Shell DEP.
Navržení a výběr systému pro zpětnou sledovatelnost instalovaného materiáluCílem práce je navrhnout a specifikovat systém a proces zpětné sledovatelnosti instalovaného materiálu ve výrobě rozváděčů NN - ABB CZ.
Nekonvenční metody měření proudu a napětíTeoretické rozbory možností měření proudu a napětí s použitím konvenčních a nekonvenčních metod s důrazem na nové technologie.
Optimalizace hliníkových konstrukcí přístrojových transformátorů proudu v návaznosti na zatíženíPředmětem práce je návrh a optimalizace konstrukčního řešení hliníkových rámů jako fixace pro přístrojové transformátory proudu v návaznosti na mechanické zatížení. Zkoumání seismických a vibračních vlivů související s transportem po železnici a místem použití. Součástí práce je i simulace, případně testování na prototypech přístrojových transformátorů proudu a doplnění výpočtového programu pro optimalizaci řešení v návaznosti na zákaznické požadavky.
Optimalizace materiálových toků v lisovně plastů1. zmapování současného stavu materiálových toků v lisovně plastů a návrh optimalizace současného stavu materiálových toků 2. návrh materiálových toků po plánované přístavbě nového skladu
Optimalizace umístění zásuvky výsuvného měření s ohledem na zvýšený počet vodičůVzduchem izolované rozvaděče VN obsahují výsuvné části s měřícími transformátory. Pro připojení sekundárních svazků vinutí a dalších zařízení do NN části rozváděče se používají 2 zásuvky s 10 piny. Cílem práce je navrhnout zásuvku s větším počtem pinů, optimalizovat její umístění vzhledem k používaným typům měření. Analýza by měla být provedena se zohledněním výrobních postupů, které mohou optimalizovat či inovovat stávající řešení. Součástí práce je i vypracování výrobní dokumentace.
Podnikové financeTémata od ryze účetních až po finanční témata, treasury, kreditní kontrolu, SOX kontroly i transakční daně dle zájmu studenta a dohody s ním. Může se jednat např. o tyto oblasti: Treasury, Account Receivables - pohledávky a kreditní kontrola, Account Payables, KPIs (Key Performance Indicators), General Accounting.
Porovnání možností zabezpečení vzdáleného připojení (tunel a šifrování)Úkolem práce bude seznámení se s moderními způsoby tunelování a šifrování vzdálených připojení ŘS a RTU využívajících veřejný internet. Výstupem práce by mělo být vyzkoušené a doporučené zabezpečení.
Přístrojové měřící transformatory proudu a napětí - volba výkonu a jeho vliv na třídu přesnosti a parametry trafa.Cílem BP/DP je zaměření se na měřicí přístrojové transformátory proudu a napětí z pohledu volby výkonu a jeho vlivu na ostatní parametry přístrojových transformátorů. Práce se bude zabývat modelovými situacemi vycházejícími z reálnych požadavků zákaznků. Stěžejní částí práce se stane modelový případ, kdy zákazník zvolí špatnou hodnotu výkonu nezohledňující reálnou zátěž. Budeme se zabývat tí, jak daná volba ovlivní parametry trafa (změna přesnosti, FS, ALF a jiné) a dále dopady na aplikaci jako takovou. Součástí práce bude teoretická část zabývající se kalkulací a návrhem transformátoru a praktická část, kdy se provede reálné měření a vyhodnocení vlivu výkonu na parametry měřicích transformátorů.
Řešení ovlivnění přesnosti senzorů při připojení k měřicímu zařízení s nízkou vstupní impedancíNávrh a konstrukce prvků pro potlačení vlivu připojení senzorů k zařízení s malou vstupní impedancí. Návrh by měl zahrnout pasivní i aktivní konstrukci s provnáním jejich vlastností.
Revize integrovaného systému managementu dle novel norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015Porovnání norem ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Porovnání norem ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015. Shrnutí hlavních změn v normách. Stručný popis stávajícího ISŘ ve výrobní firmě. Návrhy a doporučení pro efektivní transformaci původního ISŘ na požadavky nových norem.
Robotizované pracoviště s robotem ABB YuMiNavrhnout pracoviště s robotem IRB14000 (robot, který má 14 os), vypracovat koncept bezpečnosti a sledovat vznikající EU ISO standardy.
Rozdíly v přístupu k implementaci IEC61850 - porovnání různých přístupů, jako cyklické a eventové zpracování datStále více při využití systémů pro řízení technologie, jako jsou systémy pro řízení rozvoden, narážíme na to, že tyto systémy nemají ideální architekturu k tomuto použití. Podobným příkladem je snaha menších firem o implementaci IEC61850, kde stejně jako u většiny systémů pro řízení technologie dochází k cyklickému vyčítání dat, což má za následek jejich ztrátu a potenciální nebezpečí vyvolané ztrátou důležitých událostí. Zadání: porovnat jednotlivé přístupy k IEC61850 (cyklické vyčítání x eventové zasílání) a to zejména v kritických situacích, kdy je generováno velké množství událostí v krátkém časovém intervalu. Zohlednit následující: 1. nebezpečí ztráty událostí s velice rychlou změnou stavu (působení ochran) 2. zátěžový test při generování velkého množství událostí z IED. Z diplomové práce by mělo být patrné, že systémy menších firem, které pro vývoj IEC61850 použily například starý protokol Modbus TCP, mohou v reálném provozu ztratit důležitá data a také, že využití technologických systémů DCS, jako jsou systémy po řízení rozvoden, může mít úskalí. Pro porovnání obou metod můžeme poskytnout zázemí a SW vybavení.
Rychlá a efektivní výroba prototypových forem pro tlakové lití termosetůTeoretický rozbor možnosti přípravy prototypových forem pro tlakové lití termosetů s ohledem na cenu formy a dobu realizace.
Rychlá a efektivní výroba prototypových forem pro vakuové lití termosetůTeoretický rozbor možnosti přípravy prototypových forem pro vakuové lití s ohledem na cenu formy a dobu realizace.
Rychlá a efektivní výroba prototypových forem pro vstřikování termoplastůTeoretický rozbor možnosti přípravy prototypových forem pro vstřikování plastů s ohledem na cenu formy a dobu realizace.
Sběr dat ve výroběSeznamte se s formátem STEP pro výměnu dat ve výrobě. Prozkoumejte možnosti běžně dostupných nástrojů pro zpracování a analýzu dat - např. MS Excel, MS Query, databázové nástroje ODBC aj. Zpracujte datovou analýzu zvoleného výrobního toku, tj. popis dat, se kterými se v dané výrobě pracuje. Vhodné pro studenty se zájmem o software.
Simulace montáže nízkonapětového rozváděčeCílem práce je vytvoření počítačové simulace montáže vnitřních částí nízkonapěťového rozváděče. Zdrojem pro simulaci budou aktuálně dostupné 3D modely vnitřních částí rozváděče zhotovené v CAD systému SolidWorks.
Software testing and QA lifecycle phase in ABB environmentMain topics: Unit testing, Integration testing, Functional testing, Evaluation and connection with deployment lifecycle phase, Use case recherché, practical implementations in CZOPC project. Targets: Map current methods, Propose proper process, Implement proposed process in particular CZOPC project.
Solární střídač ABB REACT s vestavěným bateriovým úložištěmAnalýza technického řešení střídače po stránce hardwarové, softwarové + příslušenství, konektivita atd. Porovnání s konkurenčními produkty na trhu z hlediska samotného střídače a z hlediska řešení střídač + baterie. Zpracování přehledu legislativy v ČR pro provoz solárních střídačů (zaměřeno na domovní aplikace, ostrovní provoz). Praktická měření na zapůjčené DEMO jednotce, mimo jiné zaměřeno na kombinovaný provoz s bateriovým úložištěm pro typickou domácnost.
Strategická analýza segmentu průmyslového zpracování nápojů a potravin z pohledu použitých technologií a jejich přidané hodnotyRozvoj průmyslu z pohledu efektivity využívání finančních zdrojů vede ke stále intenzívnějšímu tlaku na přidanou hodnotu technologických společností. Stejnému trendu podléhá i segment průmyslového zpracování nápojů a potravin, kdy dochází k výraznému posunu vnímání hodnot od kvalitní technologie zajišťující bezproblémový provoz, k technologii poskytující dlouhodobě rostoucí hodnotu pro společnost. Cílem práce je vybrat vzorek společností ze segmentu průmyslového zpracování nápojů a potravin, kde na základě analýzy dojde i k identifikaci skutečné a vnímané přidané hodnoty z pohledu zákazníka a technologické společnosti.
Success Factors for Effective Implementation of Project Controls. ABB Case Study
Sušení, předehřev a vytvrzení v zalévacím procesu epoxidůMožnosti vakuového sušení během předehřevu s následným přesunem do vakuové zalévací komory. Vytvrzovací tunel. Teoretický návrh/praktický návrh.
Svazkové technologie při výrobě výkonových součástekSeznamte se s používanými svazkovými technologiemi při výrobě polovodičových součástek. Porovnejte mezi sebou iontovou implantaci, elektronové ozařování PN přechodů. Možnost praktického vyzkoušení elektronového ozařování a provedení jednoduchého měření.
Technologie zalévání, možnosti zlepšení. APG a VAC litíTeoretický rozbor možností zalévání přístrojových transformátorů. Včetně sušení, předehřevu a dotvrzení. Vakuové i tlakové lití. Možnost rozšíření o návrh možného praktického řešení.
Tepelný model soustavy chladič - diodaVe vhodném programu (Matlab, Dynast aj.) vytvořte dynamický model tepelné soustavy výkonová dioda - chladič. Správnost modelu ověřte simulací event. laboratorním měřením a porovnejte s údaji udávanými výrobci výkonových diod a chladičů. V teoretické části popište možné způsoby chlazení dané soustavy a porovnejte mezi sebou.
Using excel as automated calculation engine connected to Web formsMain topics: current excel calculation engines recherché, execution model and architecture design, relational model design, physical implementation. Targets: to cooperate on design of SW architecture for web based application; physical implementation of the application layers; proposal and implementation of testing procedures; testing of proof of concept; proposal of deployment mechanism; design of warehouse and connection to BI; BI related example of usage.
Výpočet a optimalizace elektrického pole vzduchem izolovaného rozváděče vn. Vzduchem izolovaný rozváděč se skládá z několika prostorů vysokého napětí, každý prostor je namáhán elektrickým polem podle komplexnosti vybavení a uspořádání. Požadavky trhů na kompaktnost rozvodných zařízení vedou ke zmenšování rozměrů zařízení a tím na vyšší elektrické namáhání a životnost zařízení. Při stejných napěťových hladinách tak roste intenzita elektrické pole. Úkolem je tedy výpočet intenzit elektrického pole v prostoru kabelů vzduchem izolovaného rozváděče vn. Součástí vybavení prostoru jsou také přístrojové transformátory a vn kabely. Úkolem je optimalizace konstrukce s cílem nalézt místa s nejvyšší intenzitou elektrického pole a snížit hodnoty intenzity elektrického pole v jeho maximech. Součástí práce je také posouzení vlivu navržené optimalizace ve vztahu k výrobním nákladům.
Výpočet a optimalizace návrhu motorového pohonu pro vzduchem izolovaný rozvaděč vn. Předmětem práce je motorový pohon odpojovače umístěný v primárním vzduchem izolovaném rozváděči typu UniGear ZS1. Úkolem je vypočítat a ověřit potřebný moment a otáčky pohonu. Dále optimalizace konstrukce s cílem snížení výrobních nákladů.
Výpočet teplotního pole vzduchem izolovaného rozvaděče vn při zatížení jmenovitým proudem.Úkolem je výpočet tepelné sítě primárního vzduchem izolovaného rozváděče a optimalizace pro dosažení vyššího zatížení jmenovitým proudem nebo úspor na materiálu a montáži. Dále srovnání s reálnou zkouškou oteplení jmenovitým proudem a zjištění a vysvětlení odchylek výpočtu od reálné zkoušky.
Využití Hallových snímačů a návrh prototypu pro měření proudů na VNNávrh a konstrukce proudových senzorů za použití Hallových elementů. Porovnány by měly být verze Open loop a Close loop s možností připojení ke konvenčním měřícím zařízením.

db0003db001466 FC24BD4E124FA969C12578F1003349AB