Témata diplomových, bakalářských a semestrálních prací

Připravili jsme pro Vás seznam témat bakalářských a diplomových prací, které nabízí jednotky ABB ČR v jednotlivých lokalitách. Každé téma je zaštítěno konzultantem z řad našich zkušených odborníků. Osobní konzultace budou probíhat v lokalitě uvedené u každého tématu.
 
V případě zájmu o některé z témat zašlete, prosím, e-mail na monika.svobodova@cz.abb.com. Obratem zpostředkujeme kontakt na příslušného konzultanta. Těšíme se na spolupráci s Vámi a přejeme Vám mnoho úspěchů při studiu.

Kategorie
Lokalita

V rámci zadaných kritérií nabízíme tato témata:

 Popis
Analýza a implementace elektronické aukce ve vybraném podnikuAnalýza současného stavu zajišťování importní přepravy v ABB PPHV, zhodnocení efektivnosti elektronických aukcí při zajišťování přepravy v ABB PPMV, popis implementace elektronických aukcí v ABB PPHV, promítnutí výsledků, zhodnocení a budoucí predikce nákladů na přepravu při využívání elektronických aukcí v ABB PPHV.
Analýza dielektrických poměrů ve vzduchem izolovaných rozváděčích vnPožadavky zákazníků na kompaktnost rozvodných zařízení vedou k neustálému snižování rozměrů rozváděčů. Při zachování hodnot jmenovitých napětí to obecně vede ke zvyšování intenzity elektrického pole v rozváděči nejen při provozu, ale i při zkouškách, předepsaných normativně, či jako požadavek zákazníka. Empirické ověřování konstrukce je časově náročné jak z hlediska provádění, tak z hlediska vyhodnocení. Proto se s výhodou před praktickými zkouškami provádí výpočetní ověření konstrukce.
Analýza elektromechanických poměrů při zkratu ve vzduchem izolovaném rozváděči vnZkraty patří k poruchám, které nejvíce zatěžují rozvodná zařízení mechanicky a tepelnými účinky. Rozváděče vn jsou typicky konstruovány na velikosti jmenovitého zkratového proudu v řádu desítek kiloampér, přičemž špičková hodnota zkratového proudu může převyšovat 100 kA. Takové proudy již mají v zařízeních kompaktních rozměrů zásadní mechanické účinky, které je třeba pečlivě zohlednit již při návrhu zařízení. Vzhledem k vysokým nákladům na empirické ověřování je výhodné využívat v prvních krocích výpočetní ověření konstrukce.
Analýza pohyblivých součástí vzduchem izolovaného rozváděče vn a návrh inovačního řešeníVzduchem izolované rozváděče vn obsahují kromě spínacího prvku také řadu dalších pohyblivých součástí. Pro splnění předepsaného krytí rozváděče za různých provozních stavů se používají mechanické clony kontaktů, které mají zabránit nebezpečnému dotyku živých částí při obsluze či údržbě. Na tyto části jsou kladeny náročné požadavky a jejich konstrukce musí být dostatečně robustní. Analýza by měla být provedena se zohledněním současných materiálů a výrobních postupů, které mohou optimalizovat či inovovat stávající řešení.
Automatizace a záznam měření VA charakteristikVytvořte jednoduchý program pro měření, záznam a vyhodnocení VA charakteristik diod. Navrhněte vhodný formát pro ukládání dat s ohledem na pozdější zpracování a vyhledávání podle různých kritérií. Možnost pracovat v libovolném jazyce.
Controlling a příprava rozpočtůSeznámení se s metodami finančního plánování a kontroly rozpočtu, které se využívají v ABB. Popis souvisejících procesů, identifikace slabých míst těchto procesů a návrh optimálního řešení. Analýza činnosti v oddělení kontrolingu a porovnání se společnostmi, které působí ve stejném oboru.
Cyber Security - povinnosti a doporučení pro průmyslové podniky a podniky z oblasti přenosu a distribuce energiíV současné době je stále aktuálnější otázka informační bezpečnosti různých informačních systémů včetně systémů monitorování, řízení a chránění průmyslových procesů a přenosů a distribuce energií (elektrická energie, plyn, voda apod.). Problematikou se zabývá mnoho norem a standardů, které přinášejí provozovatelům systémů monitorování, řízení a chránění mnoho doporučení případně i povinností. Zadání: zpracovat seznam doporučení a povinností vyplývajících z různých norem a standardů v oblasti informační bezpečnosti. Zohlednit následující: 1. Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí vyhlášky (v návaznosti také Zákon o kritické infrastruktuře státu) 2. soubor norem ISO 27000 3. standardy NERC-CIP 4. případně další: ISA S99 / IEC 62443, IEC 6235, NIST SGIP-CSWG, IEEE PSRC H13, IEEE 1686, ICSJWG. Diplomová práce by měla vyjmenovat a stručně popsat povinnosti a důležitá doporučení ("best practice") v oblasti informační bezpečnosti řídicích a monitorovacích systémů.
Inovace současné technologie montáže nizkonapěťových rozváděčůCílem práce je navrhnout technologii pro montáž vnitřního vybavení rozváděčových polí se vzduchovým jističem. Návrh sady nástrojů pro snadnější kompletaci a montáž měděných dílců.
Komunikační protokol IEC61850-9-2 - výhody a nevýhody process busProtokol IEC61850-9-2 (process bus) umožňuje využít výhodu komunikační sběrnice až k primárním zařízením. Zadání: co vše lze v současné době nahradit zařízením s process bus (sensory měření místo měničů atd...), jaké jsou výhody a nevýhody využití process bus? Zohlednit následující: 1. vliv na finanční stránku - využití process bus místo drátových signálů a měření 2. zhodnotit zvýšené nároky na engineering systémů při použití process bus. Jednou z prezentovaných výhod u process bus je finanční úspora pro zákazníka oproti klasickému drátování signálů do ŘS. Diplomová práce by tedy měla přinést porovnání, zda tomu tak opravdu je se zohledněním vyšších nároků na engineering, a odhalit případná úskalí využití této metody.
Low Power CT - designové řešení klasické i otvíratelné verzeNávrh konstrukce Low Power CT z pohledu designu.
Low Power CT návrh konstrukce a výpočty - optimalizace ceny a velikostiNávrh konstrukce Low Power CT zahrnující výpočty, praktické konstrukce a měření.
Mechanické vlastnosti svařovaných spojůPředmětem práce je nalezení vhodného typu a rozložení sváru v návaznosti na mechanickou odolnost, deformaci a stabilitu. Porovnání s jinými dostupnými možnostmi spoje. Vytvoření výpočtového programu pro optimalizaci spojů.
Mechanismus pro robotickou manipulaci s vypěňovacím zařízenímPorovnat konstrukčním řešením a výpočtem použití balanceru napojeného na manipulační robot s nízkou nosností s přímým použitím robotu s velkou nosností. Vyřešit technické problémy s napojením robotu s nízkou nosností s balancerem pro manipulaci těžkých a objemných těles. ABB + SKB Sýkora
Měření kapacity vysokonapěťových přechodů P-NPorovnejte metody měření kapacity vysokonapěťových přechodů P-N. Navrhněte a realizujte měřicí uspořádání, které umožní určit šířku báze polovodičové struktury a specifický odpor Si materiálu podle změřené kapacity při různých úrovních napětí závěrně polarizovaného přechodu.
Metody hodnocení investic v průmyslovém podnikuTeoretická část práce je zaměřena na seznámení se s hlavními metodami ekonomického vyhodnocení investičních projektů (např. doba návratnosti, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento). V praktické části jsou tyto metody aplikovány na reálný investiční projekt s cílem provést finanční vyhodnocení a doporučit či nedoporučit investici k realizaci. V této části se studenti též seznámí s procesem plánování a schvalování investičních záměrů v průmyslovém podniku.
Metody vytváření vodivého kanálu skrz křemíkovou deskuVytvořte přehled technologií a způsobů, jak vytvořit vodivý kanál skrze křemíkovou desku ("through silicon via"). K jednotlivým technologiím přiřaďte potřebné přístrojové vybavení a mezní parametry dosahovaných rozměrů vodivého kanálu (vodivost, délka a šířka kanálu). V praktické části využijte přístrojové vybavení ABB k realizaci vybraných zkoušek.
Metrologický systém ve výrobní organizaciTeoretická východiska metrologie (legislativa, normy, ISO 9001, unmz). Analýza metrologického systému ve vybraném výrobním provozu (zmapování stavu, výběr zařízení a parametrů, které mají vliv na jakost výrobku). Na základě analýzy návrhy a doporučení na zlepšení metrologického systému ve vybraném výrobním provozu.
Monitorování a vizualizace výkonu jednotlivých pracovišť montáže NN rozváděčůCílem práce je vytvoření návrhů systému umožňujícího monitorování doby trvání montáže na jednotlivých pracovištích. V druhé části pak porovnání s normovanou dobou trvání s výsledným grafickým vyhodnocením.
Návrh a konstrukce prototypové stolní navíječky toroidních cívekPraktická konstrukce stolní navíječky cívek pro toroidní cívky určené pro přípravu prototypů. Součástí práce by měly být pevnostní výpočty a řešení bezpečnostních prvků.
Návrh a realizace zařízení pro prohlížení křemíkových desek v infračerveném zářeníNavrhněte a sestrojte zařízení, které by umožňovalo zobrazení skrytých defektů v křemíkových deskách pomocí průchodu infračerveného (IČ) záření. V zařízení použijte komerčně dostupný snímací prvek, který lze snadno adaptovat pro práci v infračerveném spektru. Snímací prvek by měl zároveň umožňovat snímání do PC (včetně nastavení), a to v reálném čase. Rozlišení by mělo být dostačující pro detekci defektů menších než 1 mm při zachycení celé plochy desky o průměru minimálně 76 mm (lépe 100 mm). V rámci práce se zaměřte na: 1. seznámení se se zásadami fotografování v infračerveném spektru (citlivost detektoru, používání filtrů, ostření atd.) 2. navržení laboratorní sestavy umožňující snadnou manipulaci s deskami a přenastavení polohy optických prvků 3. otestování různých zdrojů IČ záření pro homogenní prosvícení křemíkové desky (např. halogenová žárovka, matice IČ LED) 4. ověření nutnosti nahradit vnitřní filtr blokující IČ záření ve snímacím prvku za filtr, který blokuje viditelné spektrum (žádoucí doba expozice desek z čistého křemíku je < 1 s) 5. možnost navázání snímacího software na budoucí automatickou detekci defektů pomocí přídavných softwarových nástrojů
Návrh a vytvoření programu pro načítání a filtrování dat z SQL databázeTeoretická část bude zaměřena na popis struktury SQL databáze. V praktické části bude cílem vytvořit program ve vhodném programovacím jazyce na ančítání a filtrování dat z SQL databáze.
Návrh alternativního řešení současných dveřních pantů s úhlem otevírání 180°Cílem práce je nalezení alternativ pro současně používané dveřní panty s úhlem otevírání 180° tak, aby vyhovoval současnému standardu rámů a dveří používaných u rozváděčů MNS. Výstupem práce bude zhodnocení nabídky jednotlivých dodavatelů a případně návrh vlastního funkčního řešení pantů.
Návrh mechanického řešení dveří nízkonapětového rozváděčeCílem práce je návrh konstrukce dveří včetně výztuh tak, aby dveře odolaly mechanickému namáhání při přechodových dějích vznikajících během vybavení (tripování) vzduchových jističů při zachování požadované bezpečnosti a původního stupně krytí IP.
Návrh nastavení ochran REF615 na rozvodnách ŽSTÚkolem diplomanta bude navrhnout nastavení ochran pro několik rozvaděčů v síti SŽDC. Student bude při řešení DP řešit výpočet parametrů chráněné části sítě, návrh vhodných ochranných funkcí, logické vazby mezi ochranami, atd. Student se při vypracování této DP seznámí s IED REF615, senzory a hlavně si prakticky vyzkouší, jak správně navrhnout celý systém chránění.
Návrh nového procesu práškového lakování k odstranění zbytečného broušeníTeoretický popis práškového lakování (analýza současného stavu lakování v ABB). Seznam a použití stávajících maskovacích přípravků. Analýza nejčastějších chyb vzniklých nedokonalým lakovacím procesem, určení kořenových příčin, návrhy na jejich odstranění a samotná realizace.
Návrh prodloužení životnosti řídicího systému rozvodny VVNÚkolem práce bude seznámení se s moderním řídicím systémem MicroSCADA, který je v ČR hojně používán v přenosových a distribučních sítích již od konce devadesátých let minulého století, a to v jeho typické konfiguraci (HW komponenty, SW komponenty, komunikace, rozhraní atd.). Následně pak provést analýzu a identifikaci slabých míst a finálně pak návrh opatření pro prodloužení životnosti.
Návrh technického řešení předmontáže výroby rozváděčůNavrhnout funkční výrobně-technologické řešení pracoviště předmontáže rozváděčů s ohledem na jednotlivé operace a jejich vzájemnou návaznost. Především montáž koster, výrobu přípojnic a hlavních sběrnic a následnou kompletaci na tzv. rámu. Součástí návrhu musí být layout výrobního a mteriálového toku, mezioperační manipulace a mezioperační skladování jednotlivých dílců, podskupin a skupin.
Návrh ventilační mřížky IP40 pro nízkonapěťové rozváděčeTeoretická část: určení a výpočet průtoku vzduchu stávající ventilační mřížkou IP40 (Vertikální/horizontální uložení); praktická část: návrh efektivního řešení za účelem zvýšení průtoku vzduchu ventilační mřížkou. Navržené řešení je nutné ověřit výpočtem. Návrh vstřikovací formy pro výrobu mřížky.
Návrh vnitřního dělení prostor nízkonapěťového rozváděčeCílem práce je návrh mechanického řešení vnitřního dělení Form 4b vyhovující krytí IP40 mezi jednotlivými prostory rozváděčového pole se vzduchovým jističem SACE Emax2, resp. řešení, které bude v souladu s normou Shell DEP.
Navržení a výběr systému pro zpětnou sledovatelnost instalovaného materiáluCílem práce je navrhnout a specifikovat systém a proces zpětné sledovatelnosti instalovaného materiálu ve výrobě rozváděčů NN - ABB CZ.
Nedestruktivní terénní měření kvality postříbření hliníkových výrobkůSpecifikace metod, jejich porovnání a ověření v praxi.
Negativní fotorezisty bez organických rozpouštědelVytvořit přehled negativních fotorezistů, zaměřit se na fotorezisty bez organických rozpouštědel a provést ověření jejich využitelnosti v procesu.
Nekonvenční metody měření proudu a napětíTeoretické rozbory možností měření proudu a napětí s použitím konvenčních a nekonvenčních metod s důrazem na nové technologie.
Optimalizace hliníkových konstrukcí přístrojových transformátorů proudu v návaznosti na zatíženíPředmětem práce je návrh a optimalizace konstrukčního řešení hliníkových rámů jako fixace pro přístrojové transformátory proudu v návaznosti na mechanické zatížení. Zkoumání seismických a vibračních vlivů související s transportem po železnici a místem použití. Součástí práce je i simulace, případně testování na prototypech přístrojových transformátorů proudu a doplnění výpočtového programu pro optimalizaci řešení v návaznosti na zákaznické požadavky.
Optimalizace materiálových toků v lisovně plastů1. zmapování současného stavu materiálových toků v lisovně plastů a návrh optimalizace současného stavu materiálových toků 2. návrh materiálových toků po plánované přístavbě nového skladu
Optimalizace návrhu motorového pohonu odpínače pro rozváděč vysokého napětíPředmětem práce je motorový pohon odpínače umístěný ve vzduchem izolovaném rozváděči typu ZS8.4. Úkolem je vypočítat a ověřit potřebný moment a otáčky pohonu. Dále optimalizace konstrukce včetně návrhu ovládání a chránění pohonu s cílem snížení výrobních nákladů a zachování funkčnosti, dále také ochrany pohonu i při stavu přetížení.
Optimalizace vysokoteplotních procesů difúzePráce je zaměřena na vysokoteplotní procesy difúze. Teoretický rozbor bude zaměřen na metody dif.vybraného prvku (AI - vakuové i nevakuové, B, P, Ga). Praktická část se bude týkat modelování difúzí a jejich srovnání s experimenty. Důraz bude kladen na homogenitu procesu a opakovatelnost.
Planární přechody výkonových polovodičových součástekVytvořit přehled typů přechodů výkonových polovodičových součástek. Zaměřit se na planární přechody a úlohu prstenců pro rozložení intenzity elektrického pole. Vytvořit návrh prstenců pro polovodičovou součástku se závěrným napětím 2 kV a návrh prakticky ověřit.
Podnikové financeTémata od ryze účetních až po finanční témata, treasury, kreditní kontrolu, SOX kontroly i transakční daně dle zájmu studenta a dohody s ním. Může se jednat např. o tyto oblasti: Treasury, Account Receivables - pohledávky a kreditní kontrola, Account Payables, KPIs (Key Performance Indicators), General Accounting.
Řešení ovlivnění přesnosti senzorů při připojení k měřicímu zařízení s nízkou vstupní impedancíNávrh a konstrukce prvků pro potlačení vlivu připojení senzorů k zařízení s malou vstupní impedancí. Návrh by měl zahrnout pasivní i aktivní konstrukci s provnáním jejich vlastností.
Revize integrovaného systému managementu dle novel norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015Porovnání norem ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Porovnání norem ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015. Shrnutí hlavních změn v normách. Stručný popis stávajícího ISŘ ve výrobní firmě. Návrhy a doporučení pro efektivní transformaci původního ISŘ na požadavky nových norem.
Rozdíly v přístupu k implementaci IEC61850 - porovnání různých přístupů, jako cyklické a eventové zpracování datStále více při využití systémů pro řízení technologie, jako jsou systémy pro řízení rozvoden, narážíme na to, že tyto systémy nemají ideální architekturu k tomuto použití. Podobným příkladem je snaha menších firem o implementaci IEC61850, kde stejně jako u většiny systémů pro řízení technologie dochází k cyklickému vyčítání dat, což má za následek jejich ztrátu a potenciální nebezpečí vyvolané ztrátou důležitých událostí. Zadání: porovnat jednotlivé přístupy k IEC61850 (cyklické vyčítání x eventové zasílání) a to zejména v kritických situacích, kdy je generováno velké množství událostí v krátkém časovém intervalu. Zohlednit následující: 1. nebezpečí ztráty událostí s velice rychlou změnou stavu (působení ochran) 2. zátěžový test při generování velkého množství událostí z IED. Z diplomové práce by mělo být patrné, že systémy menších firem, které pro vývoj IEC61850 použily například starý protokol Modbus TCP, mohou v reálném provozu ztratit důležitá data a také, že využití technologických systémů DCS, jako jsou systémy po řízení rozvoden, může mít úskalí. Pro porovnání obou metod můžeme poskytnout zázemí a SW vybavení.
Rychlá a efektivní výroba prototypových forem pro tlakové lití termosetůTeoretický rozbor možnosti přípravy prototypových forem pro tlakové lití termosetů s ohledem na cenu formy a dobu realizace.
Rychlá a efektivní výroba prototypových forem pro vakuové lití termosetůTeoretický rozbor možnosti přípravy prototypových forem pro vakuové lití s ohledem na cenu formy a dobu realizace.
Rychlá a efektivní výroba prototypových forem pro vstřikování termoplastůTeoretický rozbor možnosti přípravy prototypových forem pro vstřikování plastů s ohledem na cenu formy a dobu realizace.
Sběr dat ve výroběSeznamte se s formátem STEP pro výměnu dat ve výrobě. Prozkoumejte možnosti běžně dostupných nástrojů pro zpracování a analýzu dat - např. MS Excel, MS Query, databázové nástroje ODBC aj. Zpracujte datovou analýzu zvoleného výrobního toku, tj. popis dat, se kterými se v dané výrobě pracuje. Vhodné pro studenty se zájmem o software.
Simulace montáže nízkonapětového rozváděčeCílem práce je vytvoření počítačové simulace montáže vnitřních částí nízkonapěťového rozváděče. Zdrojem pro simulaci budou aktuálně dostupné 3D modely vnitřních částí rozváděče zhotovené v CAD systému SolidWorks.
Simulace výkonové polovodičové součástky v programu SilvacoCílem práce je vytvořit v simulačním programu Silvaco simulaci výkonové polovodičové součástky (dioda, tyristor) na úrovni technologické simulace, simulace součástky a obvodové simulace.
Šíření elektrického oblouku v rozváděčích nízkého napětíTeoretická část: popis vzniku elektrického oblouku/šíření/důsledky....; praktická část: návrh ochrany před účinky elektrického oblouku. Dále navrhnout vhodné řešení pro samovolné zhašení elektrického oblouku v prostoru bezpečném jak pro obsluhu, tak zařízení samotné.
SmartLighting - aplikovatelnost regulace napětí soustavy veřejného osvětlení na různé typy světelných zdrojůCílem regulace napětí veřejného osvětlení (VO) je poskytnout dostatečnou hladinu osvětlení pro dané veřejné prostory (komunikace) a zároveň minimalizovat náklady na provoz. Zadání: pro jednotlivé světelné zdroje (typické zástupce na trhu) provést analýzu aplikovatelnosti regulace napětí a zahrnout možnosti kombinování různých zdrojů v rámci jedné soustavy. Typy světelných zdrojů: 1. vysokotlaké sodíkové výbojky 2. halogenidové výbojky 3. LED 4. zářivky. Z diplomové práce by mělo být patrné, že náš systém regulace je možné aplikovat na různé typy světelných zdrojů, které principiálně umožňují regulaci napětím.
SmartLighting - použití regulace napětí v soustavách veřejného osvětleníCílem regulace napětí veřejného osvětlení (VO) je poskytnout dostatečnou hladinu osvětlení pro dané veřejné prostory (komunikace) a zároveň minimalizovat náklady na provoz. Další přidanou hodnotou je systém on-line měření a archivace dat pro jejich možnou analýzu. Dále systém ovládání a řízení (včetně vzdáleného přístupu). Zadání: vyjádření úspor (real-time výpočet/měření) oproti napájení soustavy VO bez regulace. Zohlednit následující vlivy: 1. vliv hodnoty regulovaného napětí na intenzitu osvětlení (zatřídění komunikace a požadavky na osvětlení) 2. vliv změn (kolísání) napětí distribuční sítě v průběhu regulace na spotřebu/úspory 3. vliv charakteristiky světelných zdrojů HPS a jejich předřadníků na spotřebu/úspory 4. vliv algoritmu spínání na spotřebu/úspory - soumraková čidla vs. kalendář vs. specifické místní podmínky (údolí, zástavba, stromy). Z diplomové práce by mělo být patrné, že náš systém regulace přináší prokazatelnou úsporu v provozu (údržbě).
Statistické metody coby nástroj na zvýšení výtěžnosti ve výroběVytvořte přehled statistických metod, pomocí kterých lze kontrolovat způsobilost výrobního procesu. Proveďte sběr dat ve výrobě a data statisticky zpracujte. Na vybraném procesu navrhněte kroky, které povedou ke snížení rozptylu výstupních hodnot daného procesu a diskutujte vliv na výtěžnost.
Sušení, předehřev a vytvrzení v zalévacím procesu epoxidůMožnosti vakuového sušení během předehřevu s následným přesunem do vakuové zalévací komory. Vytvrzovací tunel. Teoretický návrh/praktický návrh.
Svazkové technologie při výrobě výkonových součástekSeznamte se s používanými svazkovými technologiemi při výrobě polovodičových součástek. Porovnejte mezi sebou iontovou implantaci, elektronové ozařování PN přechodů. Možnost praktického vyzkoušení elektronového ozařování a provedení jednoduchého měření.
Technologie zalévání, možnosti zlepšení. APG a VAC litíTeoretický rozbor možností zalévání přístrojových transformátorů. Včetně sušení, předehřevu a dotvrzení. Vakuové i tlakové lití. Možnost rozšíření o návrh možného praktického řešení.
Tepelný model soustavy chladič - diodaVe vhodném programu (Matlab, Dynast aj.) vytvořte dynamický model tepelné soustavy výkonová dioda - chladič. Správnost modelu ověřte simulací event. laboratorním měřením a porovnejte s údaji udávanými výrobci výkonových diod a chladičů. V teoretické části popište možné způsoby chlazení dané soustavy a porovnejte mezi sebou.
Virtualizace v oblasti automatizace rozvoden - možnosti a způsob virtualizace systémů MicroSCADA a SDM600Provozování různých informačních systémů na virtuální platformě je rychle se rozvíjející oblast. Virtualizace přináší mnoho výhod, jako jsou úspory v oblasti hardware nebo rychlejší a jednodušší znovuobnovení systému v případě havárie. Zadání: vytipovat a odzkoušet případné problémové oblasti virtualizace systémů MicroSCADA a SDM600, navrhnout řešení (SW prostředky) a sepsat návod pro instalaci a obnovu virtuálního systému. Zohlednit následující: 1. rozdíly virtuálního a HW PC (přístupy k portům apod.) a z nich vyplývající potenciální problémy 2. různé typy vritualizačního prostředí 3. požadavky na HW platformu při virtualizaci systémů ABB. Výsledkem diplomové práce by měl být vyzkoušený a popsaný postup nasazení systémů MicroSCADA a SDM600 ve virtuálním prostředí pro jeden nebo více virtuálních SW. Postup by měl obsahovat soupis potřebného SW, požadavky na HW a instalační manuál pro techniky ŘS (v ABB zatím není k dispozici).
Výpočet a optimalizace dielektrického pole prostoru přípojnic a odpojovače v dvojsystémovém rozvaděčiDvojsystémový rozváděč je specifický dvojitým systémem přípojnic a také umístěním odpojovače v prostoru přípojnic. Z tohoto důvodu je prostor přípojnic namáhán dielektrickým polem ve zvýšené míře. Úkolem je výpočet dielektrického pole v prostoru přípojnic, a dále návrh optimalizace konstrukce tak, aby dielektrické pole vykazovalo nižší intenzitu. Součástí práce je také posouzení vlivu navržené optimalizace ve vztahu k výrobním nákladům.
Využití pevné masky při výrobě výkonových polovodičových součástekVytvořit přehled metod maskování používaných ve výrobě výkonových polovodičových součástek. Provést návrh konstrukce pevné masky použitelné při procesu napařování hliníkového kontaktu. Prakticky porovnat dosaženou přesnost při využití pevné masky a při využití fotolitografické metody.

db0003db001466 FC24BD4E124FA969C12578F1003349AB