Témata diplomových, bakalářských a semestrálních prací

Připravili jsme pro vás seznam aktuálních témat z několika oblastí, které nabízíme pro vaše diplomové, případně bakalářské práce. Každé téma je zaštítěno odborníkem z řad zaměstnanců firmy. Uvedená lokalita je pro orientaci, která lokalita v rámci České republiky téma zadala.
 
Témata jsou rozdělena do několika kategorií pro snazší vyhledání a prostřednictvím filtrů můžete zobrazit pouze oblasti, případně lokality, které vás zajímají.

Kategorie
Lokalita

V rámci zadaných kritérií nabízíme tato témata:

 Popis
Automatizace a záznam měření VA charakteristikVytvořte jednoduchý program pro měření, záznam a vyhodnocení VA charakteristik diod. Navrhněte vhodný formát pro ukládání dat s ohledem na pozdější zpracování a vyhledávání podle různých kritérií. Možnost pracovat v libovolném jazyce.
E-learningový kurz pro nové zaměstnance a opakovací školení zaměstnancůVytvořte obsahovou náplň vstupního e-kurzu pro nové zaměstnance a opakovacího pro stíávající. Kurz (vč. Testu) ve třech úrovních (operátor, mistr, vedoucí).
Hardwarový simulátor technologických procesů pro řídící systém ABB/AC800 (Dp.)Cílem diplomové práce je seznámit se s problematikou návrhu hardware (HW) a software (SW) pro zařízení řízené mikroprocesory Atmel. Teoretická část diplomové práce se zabývá charakteristikami jednočipových mikroprocesorů (JM) Atmel, přehledem trhu JM, způsobem programování a využití v oblasti HW simulace. Vlastní práce spočívá v návrhu HW simulátoru vybraného technologického procesu, který bude sloužit jako výukový model pro programátory PLC AC800. Výstupem je realizace HW simulátoru včetně SW a interface pro AC800.
Modelování výroby IT&S pomocí simulačního software Enterprise DynamicsSeznámení se s modelovacím nástrojem Enterprise Dynamics. Vytvoření modelu zvolené části výroby a provedení simulací pro různé datové vstupy (různé množiny výrobků). Analýza možností využití Enterprise Dynamics a zhodnocení vhodnosti investice.
Návrh nástroje pro ověřování součinnosti přístrojových transformátorů a ochranných terminálů z portfólia ABB.Požadavky na přístrojové transformátory z hlediska přesycení. Požadavky na vstupy ochranných terminálů. Návrh vlastního nástroje ve vhodném vývojovém prostředí (Excel apod)
Optimalizace návrhu motorového pohonu zkratovače pro rozvaděč VN. 
Optimalizace návrhu motorového pohonu zkratovače pro rozvaděč VN.Týká se motorového pohonu zkratovače umístěného v primárním vzduchem izolovaném rozváděči typu UniGear ZS1. Úkolem je vypočítat a ověřit potřebný moment a otáčky pohonu. Dále optimalizace konstrukce včetně návrhu ovládání a chránění pohonu s cílem snížení výrobních nákladů a zachování fukčnosti, dále spolehlivé ochrany pohonu i při stavu přetížení pohonu.
Optimalizace procesů výrobní linky uzemňovačů EK6Cílem práce je provést důkladnou analýzu současných výrobních procesů montážní linky uzemňovačů EK6 a navrhnout její automatizaci. Současně provést finanční analýzu procesů před a po modernizaci výroby. 1. Analýza současného stavu, 2.Návrh automatizace výrobní linky, 3. Finanční analýza výrobních procesů
Optimalizace výrobního informačního systémuRevize funkcí Výrobního informačního systému divize Přístrojových transformátorů a senzorů, porovnání s povahou práce dle jednotlivých pracovišť a návrh na realizace potřebné funkcionality. Optimalizace výrobního informačního systému v návaznosti na nové technologie a výrobní postupy. Návrh možné koncepce rozvoje.
Řízení frekvenčních měničů přes komunikační protokol např. EtherCATPraktická simulace nějaké aplikace (třeba nějaká strojní aplikace, výrobní linka) s demem AC500 a demem měniče frekvence. Na úvod práce nějaké teoretické pojednání o komunikacích v pohonech.
Rozbor jištění v pomocných a měřících obvodech vn rozváděče UniGear Posouzení stávající praxe a návrh případných úprav či opatření. Při zpracování tématu bude potřeba provést i nějaká laboratorní měření, u diplomanta, který si zvolí toto téma se tedy předpokládají i určité praktické dovednosti.
Sběr dat ve výroběSeznamte se s formátem STEP pro výměnu dat ve výrobě. Prozkoumejte možnosti běžně dostupných nástrojů pro zpracování a analýzu dat - např. MS Excel, MS Query, databázové nástroje ODBC aj. Zpracujte datovou analýzu zvoleného výrobního toku, tj. popis dat, se kterými se v dané výrobě pracuje. Vhodné pro studenty se zájem o software.
Simulátor poruch motoru a napájecí soustavy /Bc.Nastudování technické dokumentace k elektronických motorových spouštěčů. Pochopení funkcí jednotlivých ochran a návrh přípravku pro jejich nasimulování.
Školící přípravek pro UMC100/Bc.Nastudování technické dokumentace k motorovému kontroléru UMC100. Vytvoření reprezentativního přípravku a laboratorních úloh pro demonstraci jeho možností.
Stanovení procesů ve výrobní organizaci dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001Cílem práce je shrnout požadavky norem, týkající se procesů, vytvoření procesní mapy a definování nejdůležitějších interních procesů pro výrobní firmu včetně vhodných kritérií hodnocení.
Studie vyžití programu Avix v divizi IT&SAnalýza možností využití jednotlivých modulů analytického software AviX pro divizi Přístrojových transformátorů a senzorů. V rámci práce by měla být vytvořena knihovna materiálů, výrobních přípravků, procesů a analýza rentability využití tohoto software pro potřeby procesního inženýrství.
Svazkové technologie při výrobě výkonových součástekSeznamte se s používanými svazkovými technologiemi při výrobě polovodičových součástek. Porovnejte mezi sebou iontovou implantaci, elektronové ozařování PN přechodů. Možnost praktického vyzkoušení elektronového ozařování a provedení jednoduchého měření.
Systém na přípravu dat pro plánování, uchovávání a vyhodnocování dodávaných inženýrských služebRozšíření aktuální aplikace o následující funkcionality: správa a editování inženýrských služeb a jejich schvalovací proces.
Systém na přípravu dat pro plánování, uchovávání a vyhodnocování dodávaných inženýrských služebRozšíření aktuální aplikace o následující funkcionality: Správa a editování projektů a přístup zákazníků do systému.
Systém na přípravu dat pro plánování, vyhodnocování dodávaných inženýrských služebSystém je vyvíjen v ASP. NET, MS SQL a Entity Framework. Možno zpracovávat jako bakalářskou i diplomovou práci. Máme zájem o uchazeče, kteří chtějí proniknout do korporátních systémů a být připraveni na další kariéru v IT. Pozice pro 2 studenty.
Tepelný model soustavy chladič - diodaVe vhodném programu (Matlab, Dynast aj.) vytvořte dynamický model tepelné soustavy výkonová dioda - chladič. Správnost modelu ověřte simulací event. laboratorním měřením a porovnejte s údaji udávanými výrobci výkonových diod a chladičů. V teoretické části popište možné způsoby chlazení dané soustavy a porovnejte mezi sebou.
Univerzání vstupně/výstupní zařízení pro školení a prezentace /Bc.Nastudování technické dokumentace k elektronickým motorovým spouštěčům. Vytvoření přípravku s ovladacími a signalizačními prvky, jednoduše modifikovatelného pro různé typy zapojení.
Vodou chlazené frekvenční měničeRešerše o konstrukci LC měničů včetně multidrivů. Přehled výrobků a produktů. Komplexní srovnání se vzduchem chlazenými měniči. Studie aplikací Alpiq Kladno.
Výkonové polovodičové součástky - přehled trhuZpracujte rešerši moderních výkonových polovodičových součástek. Zaměřte se na porovnání elektrických parametrů a možnosti aplikace. Pokuste se porovnat přčední evropské výrobce (ABB, Eupec, Dynex, aj.). Neopomeňte i související oblast příáslušenství - chladiče, řídící a budící jednotky.
Výpočet a optimalizace dielektrického pole prostoru přípojnic a odpojovače v dvojsystémovém rozvaděči 17,5 kV, 1 250 A 31,5 kA. Týká se primárního vzduchem izolovaného dvojsystémového rozváděče typu UniGear ZS1. Úkolem je simulace dielektrického pole v prostoru přípojnic, kde se nachází také odpojovač. Dále optimalizovat konstrukci tak, aby dielektrické pole vykazovalo nižší intenzitu, ale nedošlo ke zvýšení výrobních nákladů rozváděče.
Výpočet tepelné sítě rozváděče VN typu UniGear ZS1Týká se primárního vzduchem izolovaného rozváděče typu UniGear ZS1. Úkolem je výpočet tepelné sítě rozváděče a zjištění vlivu odlehčovacího kanálu na oteplení rozváděče. Dále srovnání s reálnou zkouškou oteplení jmenovitým proudem a zjištění odchylek výpočtu od reálné zkoušky.
Vývoj software pro tvorbu a sledování technologických procesůVytvořte software pro jednoduchou tvorbu a modifikaci technologických procesů. Zabývejte se správou založených sérií/dávek a použitých technologických postupů, ukládáním dat z mezioperačních kontrol. Zamyslete senad způsobem statistického zpracování a grafického znázornění.

db0003db001466 FC24BD4E124FA969C12578F1003349AB